Nyheder

Danske Kræftforskningsdage

DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center og DMCG.dk inviterer til Danske Kræftforskningsdage - et nyt nationalt initiativ, hvor formålet er, at mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. 
Kort sagt: at samle kræftforskningen i Danmark.
Det kommer til at foregå den 30.-31. august 2018 på det nye konferencecenter Odeon Odense.

Vi håber at forskere, klinikere, ph.d.-studerende mv. har lyst at deltage og bidrage til, at Danske Kræftforskningsdage bliver en succes.
Programmet for dagen forventes klar medio marts.

Deltagelse i arrangementet er gratis, deltagerne betaler selv transport og overnatning.
Tilmelding til Danske Kræftforskningsdage her.
Der er plads til maks 200 deltagere, tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet.
Værelser bookes direkte hos Odeon Odense, oplys at du er tilmeldt arrangementet ved bestilling.

Læs mere om arrangementet her.

DBCG fejrer 40-års jubilæum

 

Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG) har gennem årene sat et stort og positivt aftryk på standardiseringen og udviklingen af behandlingen for brystkræft, og som foregangsmænd for etablering og udvikling af de multidisciplinære cancer grupper.
Der er bl.a. lagt en stor indsats i kontinuerligt at sikre kvaliteten af registreringen i den kliniske kvalitetsdatabase, med stor opmærksomhed på, at styrkelse af datakvaliteten øger styrken af både kvalitetsovervågning og forskningsresultater, til gavn for udvikling af diagnostik og behandling af brystkræft før, under og efter kirurgi.

Et stort tillykke til DBCG med det store og vigtige arbejde, der markeres ved en jubilæumskonference 18.-19. januar 2018 samt et særnummer til Acta Oncologica.


 

 

 

Information om DCCC

Information om Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) findes nu også på centrets hjemmeside, hvor der kan læses mere om mulighederne for at søge støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter på kræftområdet, og hvoraf ansøgningsfrister løbende vil fremgå.
På siden findes også materiale om organiseringen af DCCC samt kontaktoplysninger på sekretariatet.


 

 

Første ansøgningsrunde for Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC)

Kræftforskere og klinikere kan nu søge støtte til etablering af nationale tværfaglige miljøer, netværk og kompetenceudvikling hos DCCC. 
Der kan søges om op til kr. 200.000,- til én aktivitet.
Aktiviteten skal være tværfaglig og have nationalt sigte, læs mere i opslaget her.
Ansøgningsfrist 1. nov. 2017.
- Mere information om DCCC
- Q&A om at søge støtte hos DCCC

 


 

 

Styrkelse af kvaliteten i dansk kræftbehandling

Kræftbehandlingen her i landet ligger allerede i dag på et højt fagligt niveau. Et stadigt tættere samarbejde mellem behandlerne på tværs af specialer og hospitaler udbygges nu med en ny fagligt dygtig kapacitet, der skal styrke koordineringen af arbejdet med at udvikle kliniske retningslinjer på kræftområdet.
Det bliver den 48-årige Henriette Lipczak, der får den vigtige opgave med at sikre en systematisk vedligeholdelse og udvikling af de nationale kliniske behandlingsretningslinjer og synergi til de nationale kvalitetsdatabaser på alle kræftområder.

Henriette Lipczak har beskæftiget sig med kvalitet og patientsikkerhed igennem længere tid. For ni år siden kom hun til Kræftens Bekæmpelse som afdelingslæge i kvalitetsafdelingen, senere overlæge og senest områdechef for Kvalitet og Patientsikkerhed. Hendes fokus har ligget på udvikling og kvalitet.
Fra den 1. september kommer Henriette Lipczak til at virke som overlæge i nyt centralt sekretariat, som RKKP og DMCG har etableret. De to grupper har desuden sammen med Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse her i foråret besluttet at etablere et Danish Comprehensive Cancer Center, der vil knytte forskning og klinisk praksis tættere sammen. De nye skridt skal føre dansk kræftbehandling endnu længere frem - til glæde for danske kræftpatienter.

- Jeg ser frem til arbejdet med at understøtte høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen gennem udvikling og vedligeholdelse af de kliniske retningslinjer. Udsigten til samarbejdet med kræftlægerne og alle de mange andre dygtige medarbejdere i og omkring både RKKP og DMCG trækker i mig, og jeg glæder mig til at bringe mine erfaringer fra kræftområdet og kvalitetsarbejdet i spil i det  nye sekretariat, siger Henriette Lipczak.

- Med Henriette Lipczak får vores sekretariat en nøgleperson, som jeg ser meget frem til at skulle samarbejde med. Hun kender til kræftområdet og kvalitetsarbejdet nøje og vil fra sin centrale plads samle forskere og klinikere siger Jens Winther Jensen, læge, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

- Vi har i DMCG haft et mangeårigt konstruktivt samarbejde med Henriette Lipczak i Kræftens Bekæmpelse. Det har været en helt igennem positiv oplevelse. Med hende som sekretariatschef på dette meget vigtige område er det lykkedes os at sikre en vigtig nøgleperson, som vi kræftlæger kan få nyttig viden, inspiration og støtte fra. Noget som vil komme kræftpatienterne til gode, siger Michael Borre, professor, overlæge, dr.med., ph.d., formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.

 

Overlæge Henriette Lipczak


 

 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Fremskridt på kræftområdet åbner for nye perspektiver

En stadig bedre behandling og stadig bedre perspektiver for de danske kræftpatienter. Det viser den Benchmarking II-rapport, som DMCG - Danske Multidisciplinære Cancer Grupper – netop har lagt frem. Rapporten, dens resultater og områdets fælles arbejde var meget naturligt helt centralt, da DMCG.dk den 8. marts afholdt repræsentantskabsmøde. Tilfredsheden giver gruppen inspiration og mod til at fortsætte arbejdet med målrettet kvalitetsudvikling. Helt centralt i det videre arbejde står gruppens deltagelse i at udvikle et Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC.  

Lærte af første benchmarking

For to år siden offentliggjorde DMCG den første nationale benchmarkingrapport om kvaliteten af behandlingen på fire af de kræftområder, som DMCG dækker. Bag rapporten lå ønsket om at få en retvisende status over situationen, at lære af hinandens erfaringer indenfor de enkelte områder og sammen finde nye veje. Med rapporten kunne man også få mulighed for at sammenligne kvaliteten med andre lande. I februar kom så benchmarkingrapport II, som både følger op på den første rapport med nye tal og som har søgt at finde ind bag generelle forskelle i den første rapports opgørelser. Således kan man i den nye rapport se at socioøkonomiske faktorer spiller en central rolle i kræftpatienters overlevelse. Hvad dette dækker over, fortæller den seneste benchmarking dog ikke. 

Engelsk vue på danske resultater

Det første indlæg på repræsentantskabsmødet var et fagligt, kritisk blik på benchmarkingrapport II med internationale øjne fra Henrik Møller. I 17 år har han været professor ved Kings College London – et af verdens 25 bedste universiteter – og har her beskæftiget sig indgående netop med cancer epidemiologi. Henrik Møller er også stadig gæsteprofessor ved Aarhus Universitet.

Henrik Møller søgte med baggrund i blandt andet større engelske undersøgelser at give debatten om de danske resultater flere nuancer. En række faktorer udenfor selve hospitalsbehandlingen er vigtig at få med. Således kan man i Storbritannien observere, at ikke alle praktiserende læger er lige opmærksomme på deres patienters mulige forstadier til kræft. Dermed kommer en række patienter for sent ind i et positivt behandlingsforløb. På de engelske hospitaler er der også forskel på gode de er til at sætte patienterne i flere sammenhængende behandlingsforløb med eksempelvis stråling, kemo og kirurgi.

Henrik Møller bad også DMCG være forsigtig, når man sammenligner den danske behandling med såvel nordiske og andre udenlandske resultater. I forhold til netop de andre nordiske lande har Danmark været dårligere til at få gode resultater. Noget har man undskyldt med at livsstilen med bl.a. mere rygning her i landet er dårligere end i broderlandene. Men det kan og må ikke skygge for, at når behandlingen er sat i gang, skal det for patienterne være virksomme forløb.

Når Henrik Møller ser på statistikken er vi her i landet på flere områder lige som Storbritannien endnu bagefter. 

Med statistikken som nøgle

Efterfølgende fik repræsentantskabet oplæg om tallene fra fire af de danske kræftområder: brystkræft, lungekræft, tarmkræft og underlivskræft. Forskellige områder med forskellige teknikker og udfordringer. Oplæggene viste en overraskende stor interesse med debat på tværs af fagområderne i forståelsen af de opnåede resultater. En benchmarking giver en række tal, men at oversætte tallene til brugbare indikatorer på behandlingsløsninger, der viser fremad er straks sværere. Debatten med en række spørgsmål kan være med til at skærpe den fælles forståelse af, hvad der skal og kan satses på.

Interessen for oplæggene underbygger også den store interesse, der er for på tværs af regioner, hospitaler og afdelinger at lære af hinanden – og ikke bare at konkurrere.

På det gynækologiske område blev det fremholdt, at de gode forbedringer i kvaliteten hænger sammen med en specialisering med færre behandlingssteder, hvor behandlerne til gengæld har en stadig større ekspertise.

Og så ligger der også bag den gode og frugtbare diskussion en oplevelse af, at det fælles arbejde man allerede har haft i DMCG siden starten og med benchmarking I er sket vigtige forbedringer. 

Fælles sprog og forståelse

Men i en benchmarking og afrapportering er det vigtigt, at der er enighed og klarhed over de data, der indsendes til databaserne. Det er også vigtigt, at der undervejs ikke skiftes definitioner, men at mulige forskelle fjernes med et fælles sprog og en fælles tilgang. Her foregår der i DMCGs TNM-komité et standardiseringsarbejde.

Tilsvarende arbejdes der i DMCGs MDT-udvalg fortsat med at sikre fælles guidelines for den multidisciplinære kræftbehandling. Det er et krav i kræftpakkerne, at specialisterne samles til en multidisciplinær kræftkonference for at diskutere hver enkelt patient. Retningslinjerne for MDT-arbejdet er bredt funderet i såvel det klinisk arbejde som i data fra RKKP, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Der var på repræsentantskabsmødet en forståelse for vigtigheden af arbejdet i TNM- og MDT-udvalgene, hvad de forskellige kommentarer og spørgsmål klart viste. Det er dette faglige, konkrete og kliniske samarbejde, der i disse år viser resultater. 

Et stort og vigtigt skridt

Det helt store og nye samarbejdsprojekt som DMCG er godt på vej ind hedder Danish Comprehensive Cancer Center, DCCC.

Dagen efter repræsentantskabsmødet deltog repræsentanter fra DMCG i en konference om DCCC. Denne nye størrelse, der er et indirekte produkt af Kræftpakke IV, skal sikre, at vi i Danmark får del i nye landvindinger på kræftforskningsfeltet. Det nye nationale samarbejde skal samle forskning og klinik mellem onkologi, kræftkirurgi og understøttende discipliner. Inspirationen til centret kommer fra USA og andre europæiske lande, hvor tendensen er et stadigt tættere formaliseret samarbejde mellem klinik og forskning og mellem hospitaler og universiteter.

Her i landet er Danske Regioner, Ældre- og Sundhedsministeriet, universiteterne, Kræftens Bekæmpelse samt DMCG faddere til DCCC.

Udover at DCCC med flot politisk opbakning er kommet på Finansloven er det ikke mindst Kræftens Bekæmpelse, der med lovning på mange millioner i de næste fem år sætter skub i arbejdet. DCCC-centret bliver landsdækkende og er ikke bundet til en adresse. 

Se så fremad

Repræsentantskabet sluttede med en peptalk fra Jens Overgaard, forretningsudvalgsmedlem i DMCG.dk samt professor, overlæge og dr.med. I hans optik så han både tilbage og frem. Tilbage på alt det som DMCG med held havde udrettet og fået sat i gang. Og som DMCG fremover skal nå, og som han personligt så som mulige udfordringer og begrænsninger. Men det er ikke begrænsninger, der skal stoppe udviklingen. Tværtom ville han bruge fortidens gode resultater til at sætte skub i de næste års nødvendige DMCG-arbejde.

 Jørn Gade, journalist

Se slides fra mødet under Repræsentantskabsmøder.

ECV cancer symposium

Den 30. maj afholdes ECV cancer symposium 2018 på Rigshospitalet.
Dagens formål er at præsentere og diskutere ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi, med henblik på vidensdeling, netværksdannelse mv.

Se det foreløbige program for dagen her.

Tilmelding senest 1. maj til Michael Achiam, Abdominalcentret, RH.


 

 

Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet forstærkes

Fra 2. januar 2018 forstærkes Retningslinjesekretariatet med cand.scient. Julie Bolvig Hansen.
Julie vil understøtte arbejdet med de kliniske retningslinjer blandt andet via sin erfaring som metodekonsulent på retningslinjearbejdet i Sundhedsstyrelsen.

Elleve af de 24 DMCG'er/kræftsygdomsområder er nu i gang med arbejdet, og sekretariatet arbejder sideløbende med at få udarbejdet understøttende skabeloner og vejledninger til indsatsen.
I den opdaterede projektplan fremstilles baggrunden for indsatsen, den valgte metode samt tidsplan for arbejdet.


 

 

DMCG.dk Repræsentantskabsmødet 25/8 2017

DMCG.dk afholdt den 25. august 2017 sit årlige repræsentantskabsmøde.
Læs nyhedsbrev fra mødet her.
Præsentationerne fra mødet og formandens beretning for det forgange år er tilgængelige her.
Næste møde i DMCG.dk repræsentantskabet er den 13. marts 2018 i Købehavn.


 

 

ØGC-seminar 2017

Det årlige Øvre Gastrointestinal Cancer-Seminar afholdes torsdag den 23. november 2017. 
Mødet finder sted i Ingeniørforeningens Mødecenter, København.
Se programmet her.
Registrering via link til Kongreskompagniet, hvor der er mulighed for betaling med kort eller faktura.
Ved spørgsmål kontaktes DPCG-sekretariatet; pernille.holck.skov@rsyd.dk 


 

 

Årsmøde i Dansk Lunge Cancer Gruppe

Dansk Lunge Cancer Gruppe holder årsmøde d. 21. september 2017 kl. 10-15 på Rigshospitalet.
Se programmet for dagen her.
Se DLCGs årsrapporter på http://lungecancer.dk


 

 

Styrket indsats for udvikling af kliniske retningslinjer

Der er henover foråret udarbejdet en plan for intensiveret indsats omkring kliniske retningslinjer for kræft i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og DMCG.dk. 
Udvikling og vedligehold vedbliver med at være forankret i DMCG'erne; til støtte herfor tilknyttes et koordinerende sekretariat i regi af RKKP.
Der har været opslået en overlægestilling til det koordinerende sekretariat, stillingen forventes besat per 1. september.
Projektplanen tilgås her
Indsatsen omkring kliniske retningslinjer er ligeledes programsat ved DMCG.dk Repræsentantskabsmødet den 25. august 2017.

 


DCCC sekretariatschef

Louise Øhlenschlæger Livijn tiltræder stillingen som sekretariatschef for Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) den 1. juni 2017. 

Louise kommer fra en fuldmægtigstilling på Kræft- og Inflammationscentret, Aarhus Universitetshospital.
DCCC sekretariatet har til huse i Aarhus, under samme tag som Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
Læs mere om DCCC samt se modelpapiret for DCCC her.

 

Årsmøde i UICC/TNM

Der har været afholdt årsmøde i UICC/TNM i maj 2017.
UICC har fremsendt referat fra mødet, som kan læses her.
UICC har samtidigt fremsendt et dokument med rettelser til 8. udgave af TNM-klassifikationen, som kan læses her.


 

 

Cancer Research UK inviterer til 'Grand Challenge'

Cancer Research UK inviterer per 22. juni 2017 internationale molekylærdiagnostiske teams til at ansøge om bevilling via deres 'Grand Challenge'.
Der efterlyses teams med dristige, nye tilgange til nogle af de tungeste problemstillinger i kræftforskningen.
Bevillingen lyder på £20 mio. over 5 år til forening af de skarpeste hjerner på området over hele kloden.
'Grand Challenge' lukker den 12. oktober 2017.

Læs mere om invitationen her.

  


 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 12.04.2018